Miljöpolicy – Vi leverar kvalité

Hem » Om oss » Miljöpolicy

Vår miljöpolicy

Mark & Fastighetsservice i Kalmar AB är fast beslutna att främja hållbarhet och miljöansvar i alla våra verksamheter. Våra grundläggande värderingar, förhållningssätt och visioner är tydligt förankrade i vårt engagemang för att minimera vår påverkan på miljön och främja en grönare framtid.

 • Effektiv resursanvändning och återvinning:
  Vi strävar efter att använda våra resurser på ett effektivt sätt och prioriterar återvinning i alla våra verksamheter. Genom att minimera avfall och maximera återanvändning och återvinning strävar vi efter att minska vår totala miljöpåverkan.
 • Personalens hälsa och välbefinnande:
  Våra miljöinsatser grundar sig i omsorgen om vår personals hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen. Vi strävar efter att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö där våra medarbetare kan trivas och känna sig stolta över sitt bidrag till miljöarbetet.
 • Efterlevnad av miljölagstiftning:
  Vi förbinder oss till att uppfylla alla krav i gällande miljölagstiftning samt övriga miljökrav som är relevanta för vår verksamhet. Genom att hålla oss informerade om och följa lagar och regler strävar vi efter att vara en förebild inom miljöansvar.
 • Påverkan på kunder och leverantörer:
  Vi vill vara en positiv kraft för förändring genom att påverka inte bara våra egna handlingar utan också våra kunders och leverantörers. Genom att prioritera miljöaspekter i vårt samarbete strävar vi efter att skapa en kedjereaktion där miljöhänsyn blir en central del av alla involverade parters verksamhet.
 • Energieffektiva installationer och underhåll:
  Vi eftersträvar effektiv resursanvändning genom att erbjuda våra kunder energieffektiva installationer och underhållsarbeten. Genom att integrera hållbara metoder och teknologier i våra tjänster bidrar vi till en minskad miljöpåverkan.
 • Leverantörers och entreprenörers engagemang:
  Vi förväntar oss att våra leverantörer och entreprenörer delar vår miljövision och agerar i enlighet med vår miljöpolicy. Vi strävar efter att skapa en gemensam förståelse för hållbarhet och miljöansvar i hela leverantörs- och entreprenörskedjan.

Mark & Fastighetsservice i Kalmar AB åtar sig att regelbundet utvärdera och uppdatera denna miljöpolicy för att säkerställa att den förblir i linje med FR2000 och fortsätter att vara en vägledande kraft i vårt arbete för en mer hållbar framtid.

Eventuella avvikelser rapporteras alltid till närmsta chef som utreder, åtgärdar och registrerar avvikelsen i vår avvikelsemodul, vilket ska leda till en förbättring av kvalitén i verksamheten och att förebygga att liknande händelser inträffar i framtiden.

Vi är en FR2000 certifierad verksamhet.

Kontakta oss